Typen psychologisch onderzoek

NIO-test

De NIO-test is een schriftelijk intelligentieonderzoek, dat naast (of als alternatief) van de CITO-eindtoets gehanteerd kan worden.

De NIO levert, aan de hand van een helder overzicht van scores, een indicatie van de beste keuze voor vervolgonderwijs of voor schoolkeuze. Derhalve is de NIO, vaak in combinatie met didactisch en persoonlijkheidsonderzoek een goed selectiemiddel voor schoolkeuze.

De NIO wordt individueel afgenomen of op groepsniveau, afhankelijk van de vraag op dat moment.

Informeer gerust via het contactformulier naar de mogelijkheden en de kosten.

Intelligentieonderzoek

Antwoordlijst

Intelligentieonderzoek is onderzoek dat de capaciteiten van een persoon in kaart brengt. Inzicht in de  capaciteiten van een leerling, met zijn/haar sterke en zwakke kanten, kan sturing geven aan de manier waarop de begeleiding van de betreffende leerling het best ingericht kan worden. Derhalve wordt de vraag naar de capaciteiten van een leerling bij TWOWAY altijd handelingsgericht beantwoord. Of met andere woorden de gegevens worden ingebed in adviezen betreffende de aanpak of inrichting van de begeleiding van de leerling.

Intelligentieonderzoek kan daarnaast gebruikt worden voor schoolkeuze, vakkenpakketkeuze in het voortgezet onderwijs en als onderbouwing van een verwijzing naar een andere vorm van onderwijs.

Intelligentieonderzoek kan op verzoek van scholen (met toestemming van ouders) verricht worden.

Ouders kunnen ook zelf om een onderzoek vragen.

TWOWAY-D dyslexie en dyscalculie

Dyslexie en dyscalculie

TWOWAY verricht onderzoek naar specifieke leerstoornissen.

Dyslexieonderzoek en dyslexiebehandeling

Het onderzoek naar dyslexie wordt door TWOWAY al vele jaren verricht waardoor er enerzijds veel ervaring is met het verrichten van de onderzoeken die nodig zijn (met de daarbij behorende begeleiding) en anderzijds aangesloten wordt bij de geldende regelgeving.

Onder verantwoordelijkheid van de GZ-psycholoog (Drs. A.G.A. Russ) wordt dyslexieonderzoek en de behandeling van dyslexie binnen de gemeentelijke (Jeugdwet) regeling verricht. Daarbij wordt aangesloten bij de op het moment geldende bepalingen.

Dyslexie kan worden onderzocht bij kinderen, adolescenten en volwassenen.

Onderzoek naar rekenproblemen en dyscalculie

Overeenkomstig met de aanpak van dyslexie wordt ook onderzoek naar specifieke rekenproblemen of rekenstoornissen (dyscalculie) verricht. Daarbij wordt de aanpak gehanteerd die ook bij dyslexie leidt tot een eventuele diagnose. Dyscalculie kan worden vastgesteld als aan de voorwaarden van achterstand en hardnekkigheid of begeleidingsresistentie voldaan wordt.

Ook het onderzoek naar dyscalculie kan verricht worden bij kinderen, jong-volwassenen en volwassenen.

Persoonlijkheidsonderzoek

Onderzoek gericht op het persoonlijk functioneren van de onderzochte. Dit onderzoek wordt vaak gecombineerd met ander type onderzoek waardoor een compleet beeld van het functioneren verkregen wordt.

Specifiek onderzoek

Onderzoeksvragen gericht op concentratie, faalangst, schoolkeuze, AD(H)D, en communicatiestoornissen vergen specifieke instrumenten en een specifieke aanpak. Deze wordt met school en/of ouders vooraf in kaart gebracht en overlegd. Iedere vraagstelling vergt een gerichtheid op de kenmerken van de problematiek die onderzocht wordt, mede om een goede diagnose te stellen.