Klachtenregeling

Waar mensen met elkaar werken, kunnen ook misverstanden ontstaan. Misschien bent u het met bepaalde zaken niet eens of bent u niet helemaal tevreden. Dit kan te maken hebben met de hulp, of het advies wat u krijgt, met het contact of de bejegening.

Heeft u klachten, dan neem in eerste instantie met mij contact op. We kunnen dan samen proberen de klacht in een vroeg stadium op te lossen.

Mocht dit in een gesprek toch niet lukken, dan kunt u gebruik maken van de volgende mogelijkheden:

 • De klachtenregeling van het College van Toezicht van het NIP (Nederlands Instituut van Psychologen)
 • Op grond van de wet BIG kunt u ook een klacht indienen bij Tuchtcolleges voor de Gezondheidszorg
 • Dit is een commissie van onafhankelijke leden/ personen die aan de volgende voorwaarden voldoet:
  • de klacht wordt behandeld door een klachtencommissie die bestaat uit ten minste drie leden, waaronder een voorzitter die niet werkzaam is voor of bij de opdrachtnemer, een tweetal beroepsbeoefenaren en een juridisch lid;
  • aan behandeling van de klacht niet wordt deelgenomen door de persoon op wiens gedraging de klacht rechtstreeks betrekking heeft;
  • de klachtencommissie stelt binnen een in de klachtenregeling vastgelegde termijn na indiening van de klacht de klager, degene over wie is geklaagd en, indien dit niet dezelfde persoon is, de opdrachtnemer, schriftelijk en met redenen omkleed in kennis van haar oordeel over de gegrondheid van de klacht, al dan niet vergezeld van aanbevelingen;
  • in afwijking van de voornoemde termijn doet de klachtencommissie daarvan met redenen omkleed mededeling aan de klager, degene over wie is geklaagd en, indien dit niet dezelfde persoon is, de opdrachtnemer, onder vermelding van de termijn waarbinnen de klachtencommissie haar oordeel over de klacht zal uitbrengen;
  • de klager en degene over wie is geklaagd worden mondeling of schriftelijk in de gelegenheid gesteld door de klachtencommissie een toelichting te geven op de gedraging waarover is geklaagd;
  • de klager en degene over wie is geklaagd kunnen zich bij de behandeling van de klacht laten bijstaan.