Onderwijsadvies

TWOWAY is gericht, in samenwerking met de client, op groei van het onderwijssysteem waarin leerlingen opgroeien tot jong-volwassenen op een manier die past in de huidige, snel veranderende, samenleving.

Onderwijsadvies is een belangrijk onderdeel binnen deze groei. 

Kinderen leren en ontwikkelen vaardigheden die in grote mate hun verdere onwikkeling en keuzes in hun leven zullen bepalen. Derhalve streeft TWOWAY ernaar om de groei van het onderwijsleersysteem, waar de leerling zelf een deel van uitmaakt, in grote mate van blijvende aard te laten zijn. We zijn voordurend er op gericht onderwijsadvies af te stemmen op de behoefte van de client, maar ook op groei van de client en daarmee van TWOWAY zelf.

Binnen het aanbod van onderwijsbegeleiding of onderwijsadvies worden keuzes gemaakt die te maken hebben met een visie op leren en met een visie op de manier waarop goed onderwijs gegeven zou moeten worden. Daarbij wordt consequent gebruik gemaakt van de concepten die op lerende organisaties van toepassing zijn. Voorts wordt onderwijsadvies altijd op maat ingericht, afgestemd op de specifieke vraag van school.

Instructievaardigheden en management van de klas

Een van de meest essentiele aspecten binnen het onderswijs (wat werkt in het onderwijs...) is het afstemmen van de instructie op de instructiebehoefte van de leerlingen. Daaraan wordt aandacht besteed door middel van het gebruik van het model van directe instructie. Impliciet zal het management van het onderwijsproces in de klas goed gestructureerd moeten zijn om aan de basisvoorwaarde van afgestemde instructie te kunnen voldoen.

Instructie en klassenmanagement (competenties van de leerkracht) wordt als ontwikkelthema aangeboden op zowel teamniveau als op individueel niveau. Zonder meer wordt instructie en management als een integraal onderdeel van het gehele schoolsysteem gezien.

Coaching van leerkrachten

Leerkrachten kunnen terecht met specifieke vragen betreffende de dagelijkse praktijk van het ondewijs. Alle vragen worden opgepakt door af te stemmen op de betreffende vraag.

SVIB

School video interactiebegeleiding is een onderdeel van onderwijsadvies waarbij in de klas coaching plaatsvindt aan de hand van videobeelden, waarbij de vraagsturing van de leerkracht zelf essentieel is. Als leerkracht kun je problemen tegenkomen in de klas die te maken hebben met gedrag van kinderen (individueel of als groep), met de eigen instructie en instructievaardigheden en met de druk die van buitenaf op het onderwijs in de klas gelegd wordt. SVIB zijn trajecten waarbij enkele keren in de klas opnames gemaakt worden die als doel hebben de vraag van de leerkracht te beanrwoorden.

Pedagogisch klimaat in de klas

Wat is goed pedagogisch klimaat. Hoe ka ikm dat in kaart brengen, bevorden en beinvloeden. Pedagogisch klimaat kan een aandachtpunt zijn van het hele team, van de leerkrachten of van het management in de aansturing. Binnen pedagogisch klimaat wordt dan ook een geintegreerde aanpak gerealiseerd, waardoor alle geledingen in de advisering betrokken worden.