Psychologisch onderzoek

Meisje met schrijfblok

TWOWAY verricht psychodiagnostisch onderzoek gericht op het in kaart brengen van de intelligentie (capaciteiten onderzoek), onderzoek naar de persoonlijkheid en onderzoek naar specifieke leerproblemen of gedragsproblemen.

Intelligentieonderzoek

Intelligentieonderzoek wordt verricht als school of ouders meer zicht willen hebben op de capaciteiten van het kind, sterke en zwakke kanten en in het kader van advies voor schoolloopbaan. Daarnaast kan intelligentieonderzoek verricht worden als second opinion, bijvoorbeeld na de CITO eindtoets als de resultaten volgens ouders of leerkracht niet passen bij de prestaties die het kind op school heeft laten zien. Hiervoor wordt in veel gevallen de NIO toets gebruikt of, als deze al een keer is afgenomen, het WISC intelligentieondezoek.

Hoogbegaafdheid en meerbegaafdheid

Intelligentieonderzoek ligt ook aan de basis van onderzoek naar hoogbegaafdheid of meerbegaafdheid. De GZ-psycholoog van TWOWAY verzorgt de leerlingbegeleiding van diverse basisscholen, waaronder ook de basisschool waaraan de Leonardo afdeling gekoppeld is.

Onderzoek naar hoogbegaafdheid is meer dan alleen onderzoek naar de intelligentie. Onderzoek met hoogbegaafdheid als vraagstelling verzamelt naast gegevens van de intelligentie ook gegevens over het sociaal-emotioneel welzijn van het kind, gedrag, motivatie en interesse.

Nabijheid school

TWOWAY werkt als partner van scholen en adviseur waar het gaat om leerlingenzorg en het opbouwen van een optimaal systeem van zorg op de scholen.

Psychologisch onderzoek is binnen de zorg voor leerlingen een belangrijk onderdeel. Het onderzoek levert de leerkracht en andere betrokkenen van school handreikingen om de zorg optimaal in te richten. De nabijheid van TWOWAY in de zorg van de school levert dan ook grote voordelen op. De begeleiding en de planning van onderzoeken kan efficient ingericht worden omdat de psycholoog van TWOWAY op de hoogte is van de vraagstelling vanuit de consultaties en kan optimaal aansluiten op de behoefte van school en ouders voor advies.

Breed spectrum van onderzoek

De mogelijkheden van psychologisch onderzoek zijn zeer breed. Naast intelligentie, meerbegaafdheid en hoogbegaafdheid, kan persoonlijkheidsonderzoek gedaan worden, onderzoek naar specifieke gedragsproblemen en onderzoek naar leerproblemen zoals dyslexie en dyscalculie (zie hiervoor ook TWOWAY-D).

Een combinatie is altijd mogelijk en houdt in dat samen met de opdrachtgever (veelal school en/of ouders) bekeken wordt welke vraagstelling onderzocht wordt en welke onderzoeksmiddelen hiervoor gebruikt worden. Een onderzoek houdt altijd in dat een intake (of anamnese) gedaan wordt en dat er na het verrichte onderzoek een adviesgesprek volgt waarin de resultaten en de adviezen voor begeleiding besproken worden. Hierop volgt verslaglegging op papier.

Lees meer over typen onderzoek.

TWOWAY-D

Bij ernstige lees- en spellingproblematiek kan een dyslexieverklaring afgegeven worden. Daarbij wordt rekening gehouden met de bepalingen en criteria ten aanzien van dyslexie zoals vastgesteld door de Stichting Dyslexie Nederland.

Een dyscalculieverklaring kan afgegeven worden als geconstateerd wordt dat er ernstige en hardnekkige rekenproblemen zijn. Ook bij een verklaring van dyscalculie wordt rekening gehouden met de landelijke ontwikkelingen en bepalingen.